Mentorskap

Mentorskap är en gammal och beprövad metod som har till syfte att förmedla en erfaren och äldre mentors erfarenhetsbaserade kunskap och vishet till en yngre, oerfaren och/eller utvecklingsbenägen klient. Målet är att få klienten att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning.

Mentorskapet leds av en klient som ställer frågor till mentorn. Klientens frågor, intressen och mål bestämmer mentorskapets innehåll. Lärandet sker genom kommunikation mellan klienten och mentorn, en diskussion som är inriktad på ömsesidig förståelse och lärande. Det är fråga om en öppen och förtrolig interaktiv relation, där både mentorn och klienten lär av varandra.

En mentor kan hjälpa en klient på många olika sätt. Han eller hon kan vägleda klienten, fungera som dennes förebild/rollmodell. Mentorn kan vara en förstående lyssnare, sparrare eller tränare. Han eller hon kan vara adeptens kritiska vän som ger impuls att tänka på ett nytt sätt och ifrågasätta antaganden och inrotade tänkesätt. En mentor kan även fungera som brobyggare som vägleder klienten djupare in i arbetslivet och sakkunskap.

Mentorskap är en insats som ofta sträcker sig över en längre tidsperiod upp till ett par år medan coachning kan vara mer en begränsad och kortare insats, cirka 3 till 6 månader.

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »