Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutbildning

Genuin Utveckling arbetar med utveckling av olika team och grupper genom Ledarskapsutbildning. Det kan vara allt från ledningsgrupper till olika team och chefer.
Ledarskapsutbildning är en återkommande investering som ofta behövs för att företagets chefer skall vara anpassade efter den varierande omvärld vi lever i.

Utveckling kräver träning

Ledarskapsutveckling är en färskvara. Ett enkelt sätt att underhålla din utveckling är att gå en ledarskapsutbildning då och då. Då ser du till att få ständig träning och övning. Att leda innebär att du alltid bör vara beredd att möta nya situationer och nya utmaningar. Ledaren kan inte slå sig till ro och tro att han eller hon har hittat sina metoder en gång för alla. Det räcker med att du får en enda ny medarbetare, kund eller samarbetspartner, så kan ditt ledarskap bli förändrat. När företaget utökar de varor eller tjänster som levereras kan förändringar uppstå i det känsliga samspel som ledarskap innebär. Att regelbundet utbilda sig inom ledarskap gör att du bättre kan möta kommande förändringar.

Nytt eller befintligt ledarskap

För nytillsatta chefer och/eller befintliga chefer som vill ha bättre utväxling av sitt arbete är ofta en ledarskapsutbildning en väl investerad tid.
Ledarskapet är något som man inte ärver. Det är vidare också, som sagts, en färskvara som behöver fyllas på eller uppdateras beroende på hur implementerat detta är i organisationen och hur omvärlden förändras.
Ett fungerande ledarskap kräver oftast en tydlig företags- och arbetsstruktur så att den nya eller befintliga chefen känner en harmoni med det ansvar och befogenheter som åläggs vederbörande.

Fokusering

Många gånger är ett arbete med rätt fokusering en av nycklarna till framgång. Fokusering är inget som man får presenterat för sig och sedan är det bara att köra på. Här gäller det att arbeta in detta i ledarskapet, avdelningar, team och till syvende och sist den anställde.

NÖHRA

För att jobba efter en struktur som är lättbegriplig och implementerbar är NÖHRA-modellen en av de allra bästa modellerna för organisationer att följa. Den är i sin enkelhet tämligen omfattande men också mycket slagkraftig.

Nuläge

Chefer behöver veta hur den befintliga situationen ser ut inom organisationen men också hur omvärlden och konkurrenter påverkar företaget i stort men också den roll som chefen ansvarar för.  Med rätt nulägesbeskrivning kan chefen lättare motivera sina anställda att prestera med rätt motivering.

Delmål, Mål och Önskat läge

Att chefen får ett tydligt, väl beskrivet och övergripande mål, eller önskat läge, som ska uppnås underlättar. Just denna målbeskrivning är en av de viktigaste för att alla ska dra åt samma håll. Utifrån detta övergripande mål skapas andra typer av mål som gör att avdelningar lättare kan arbeta utefter sin plan så att vägen från Nuläge till Mål blir tydligt för alla anställda.

Hinder och Svårigheter

Tyvärr är vägen från nuläge till mål inte spikrak och enkel. Det dyker ofta upp olika typer av hinder och svårigheter på vägen som måste hanteras. Dessa hinder är ibland för betungande då man inte räknat med dom, och på så sätt stannar resan mot målet av.
Med rätt hinderhantering kan organisationer lättare fortsätta sin resa mot målet.

Verktyg och Resurser

Hur en organisation eller ett team skall ta sig förbi de svårigheter och hinder som företaget eller teamet står inför hänger ofta på vilka resurser och verktyg som finns till hands. Det kan vara interna resurser eller resurser som behöver investeras.  Att identifiera, tillgängliggöra, och ibland införskaffa, dessa resurser gör att resan mot målet kan fortsätta enligt plan på ett betydligt enklare sätt än att bara köra på ad hoc.

Planering och Aktiviteter

När identifieringen med Hinder och Resurser är klart behöver organisationen, avdelningen, eller teamet arbeta fram en planering med tillhörande aktiviteter som hanterar hur vägen mot målet skall se ut och vad som behöver göras. Nu kan företaget navigera förbi hindren med hjälp av resurserna och skapa rätt planer och aktiviteter att följa så att målet uppnås.

Uppföljning

All planering behöver följas upp och delmål behöver mätas. Utan uppföljning vet man inte hur långt man har kommit eller hur långt det är kvar. Uppföljningen är också till för att skapa vetskap och förståelse samt, sist men inte minst, GLÄDJE för att ha nått delmål och slutmål. Detta är en mycket viktig fas så att det som förutsagts att man ska göra, i tid, också efterlevs.

För dig som vill utvecklas i livet

Translate »